Zaštita okoliša

1
Zaštita okoliša 1
„Čovjek je ovladao prirodom prije no što je naučio vladati samim sobom“

Nepoznati autor
Od 2004. godine bavimo se poslovima zaštite okoliša, vodeći se pri tom spoznajom o potrebi očuvanja okoliša, i provedbama načela održivog razvoja, a usklađenih s hrvatskim i EU zakonodavstvom.
Surađujući s drugim odjelima unutar poduzeća kao i s vanjskim stručnim suradnicima pružamo usluge savjetovanja u području zaštite okoliša, kao i izrade sljedećih dokumenata:
  • Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (Strateška studija), uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije
  • Izrada Elaborata gospodarenja otpadom
  • Izrada dokumentacije potrebne za ishođenje Okolišne dozvole, uključujući i izradu Temeljnog izvješća
  • Izrada Studija o utjecaju zahvata na okoliš
  • Izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
  • Izrada programa zaštite okoliša
  • Izrada izvješća o stanju okoliša
  • Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“
  • Dubinska analiza okoliša (Environmental Due Diligence)
  • Izrada Planova i programa zatvaranja odlagališta

Preslike službenih ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode:
Rješenje MZOIP Strateška studija
Rješenje MZOIP zaštita okoliša

Reference u zaštiti okoliša