Vođenje projekta

10
Vođenje projekta 1
Vođenje projekta 2
Vođenje projekta 3
Vođenje projekta 4
Vođenje projekta 5
Vođenje projekta 6
Vođenje projekta 7
Vođenje projekta 8
Vođenje projekta 9
Vođenje projekta 10
Poslovi vođenja projekata (project managmenta) sastoje se od sljedećih obveza izvršitelja u svim fazama:

 • Pružiti savjete po zahtjevu Investitor vezane uz izradu projektne dokumentacije, program, tenderiranje, građenje, troškove građenja i primopredaju
 • Imenovati voditelja projekta odgovornog za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova koji ujedno koordinira primjenu propisa
 • Osigurati stalno prisustvo voditelja projekta
 • Imenovati suradnike voditelja projekta
 • Planiranje i praćenje revizije dinamike realizacije projekta
 • Ekonomska obrada podataka o vođenju projekta
 • Analiza projektne dokumetnacije, glavnog projekta, izvedbene dokumentacije i troškovnika, te pravovremeno davanje primjedbi i eventualnih dopuna dokumentacije
 • Suradnja s Naručiteljem pri formiranju tender dokumentacije
 • Suradnja s Naručiteljem kod formiranja liste Ponuditelja
 • Raspis tenedera zajedno s Naručiteljem
 • Analiza prispjelih ponuda s usporednim tablicama
 • Predlaganje najpovoljnijeg Izvoditelja Naručitelju
 • Izrada prijedloga ugovora o građenju
 • Pravna pomoć pri ugovaranju i eventualnim Sudskim postupcima
 • Suradnja s državnim dijelima
 • Praćenje tijeka postupka ishođenja lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta građevine
 • Svakodnevna koordinacija sudionika i svih izvoditelja na provedbi projekta uključivo i koordinaciju sa okruženjem (susjedi, institucije itd...)
 • Analiza rizika očekivanih troškova i planiranog vremena provedbe projekta
 • Revizija planova provedbe projekta
 • Tjedno izvještavanje o stanju projekta
 • Organizacija tjednog operativnog sastanka svih odgovornih osoba svih izvoditelja uključenih u projekt sa pisanjem zapisnika
 • Provjera izvedbenih planova izvođača radova prema zahtjevima projekta
 • Sastavljanje, nadzor i nadopuna plana plaćanja unutar 14 dana od dana potpisa ugovora
 • Briga o postupcima i provedbi kontrole kvalitete
 • Briga o osiguranju dokaza, atesta, pribavljanje mišljenja i provedbi ispitivanja za izvanredno dokazivanje kvalitete ugrađenih elemenata i materijala, te izvedenih radova
 • Izrada odgovarajućih izvješća Investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova u okviru tjednih izvješća
 • Sastavljanje liste garantnih rokova
 • Nadzor uklanjanja skrivenih nedostataka
 • Priprema prijedloga za raskid ugovora ukoliko su se za to stekli uvjeti krivnjom izvođača
 • Utvrđivanje prijedloga i izrada planova provedbe projekta za fazu izgradnje i fazu korištenja
 • Sastavljanje uputa o čuvanju i održavanju izgrađenog objekta odnosno postrojenja
 • Stručna podrška pri žalbenom, tužbenom ili sličnom postupku
 • Prikupljanje privremenih mjesečnih situacija izvoditelja i kontrola istih prije predaje Naručitelju na naplatu
 • Provjera sve projektne i ostale dokumentacije; nacrta i proračuna s obzirom na usklađenost i točnost te kod utvrđenih nedostataka i/ili nesuglasnica prije izvođenja radova pismeno o tome obavijestiti Naručitelja, kako bi pravovremeno pribavio potrebno pojašnjenje
 • Pridržavati se tehničke dokumentacije na temelju koje je izdana građevna dozvola, i izvedbene dokumentacije
 • Omogućiti Naručitelju uvid u sve radove koji su predmetom ovog Ugovora
 • Postupak u skladu s pismenim uputama Naručitelja