Nadzor

15
Nadzor 1
Nadzor 2
Nadzor 3
Nadzor 4
Nadzor 5
Nadzor 6
Nadzor 7
Nadzor 8
Nadzor 9
Nadzor 10
Nadzor 11
Nadzor 12
Nadzor 13
Nadzor 14
Nadzor 15
POPIS OBVEZA STRUČNOG NADZORA

Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:
 • analiza dostavljene projektne dokumentacije i troškovnika
 • analiza okvirnog vremenskog plana provedbe projekta
 • analiza prethodnog predračuna troškova projekta
 • sudjelovanje tijekom izrade projektne dokumentacije sa kontrolom preloženih tehničkih rješenja i analizom stanja i napredovanja projekta
 • provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i važećim propisima
 • koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom
 • nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova
 • podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova
 • davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova
 • izrada propisanog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda

Sadržaj usluge nadzora:

 • trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola količina i kvaliteta ugrađenih elemenata za građevinske, obrtničke i instalaterske radove te ugradnje tehnološke i radne opreme, kontrola situacija, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa)
 • održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.)
 • kvaliteta radova (vizuelni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.)
 • izgradnje prema potvrdi glavnog projekta i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenje koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoće iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.)
 • ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacije, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, sudjelovanje u radu s inspekcijskih službama gradske uprave, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja

Reference nadzor